کارگاه یک روزه بینایی ماشین

چهارشنبه 14 مردادماه 1394، 10:30 تا 16:30 (چهار سخنرانی)

اتاق 221، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

برای دیدن عنوان سخنرانی‌ها و زمان‌بندی برنامه بر روی بیشتر بخوانید کلیک کنید.

صفحه‌ها

اشتراک در سومین همایش مرزهای علوم ریاضی RSS