اهداف همایش

همایش سالانه «مرزهای علوم ریاضی» برای ایجاد ساختاری منظم جهت ارتباط مستمر و همکاری‌های بین‌المللی ریاضیدانان داخل و خارج از کشور، برگزار می‌شود. این همایش اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  1. ایجاد محفلی برای ارتباط مؤثر بین جامعه ریاضیدانان ایرانی
  2. آشنایی جامعه ریاضی کشور به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مرزهای علوم ریاضی
  3. ایجاد فرصتی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک
  4. ارایه سخنرانی‌های علمی با استانداردهای بالا در مرزهای دانش ریاضی
  5. انتشار مجموعه مقالات معتبر از ریاضیدانان مطرح ایرانی (در دورنمای آن مجله معتبری برای کشور تصور می‌شود.)
  6. تشکیل کانون علمی معتبر برای جذب ریاضیدانان برجسته ایرانی