برنامه ی زمانی

جدول زمانی همایش(4 تا 6 دی ماه):

جدول زمانی روز اول همایش(4 دی ماه):

جدول زمانی روز دوم همایش(5 دی ماه):

جدول زمانی روز سوم همایش(6 دی ماه):

زمان‌بندی درس‌های کوتاه: