کمیته ی علمی

محمد اردشیر

دانشگاه صنعتی شریف

مسعود امینی

دانشگاه تربیت مدرس

حسین ترابی تهرانی

دانشگاه نوادا

رامین تکلو بیغش

دانشگاه ایلینویز

فریدون رضا خانلو

دانشگاه برکلی(کالیفرنیا)

بیژن ظهوری زنگنه

دانشگاه صنعتی شریف

مهرداد شهشهانی

فریدون شهیدی

دانشگاه پردو

عباس عدالت

امپریال کالج لندن

راما کنت

امپریال کالج لندن

سید عبادالله محمودیان

دانشگاه صنعتی شریف

حسین مواساتی

IMPA

محمد مهدوی هزاوه ای

دانشگاه صنعتی شریف

محمد مهدیان

تحقیقات گوگل

مریم میرزاخانی

دانشگاه استنفورد

کامران وفا

دانشگاه هاروارد

سیامک یاسمی

دانشگاه تهران