ویدئوی میزگرد مرزهای علوم ریاضی

در روز دوم همایش میزگرد مرزهای علوم ریاضی به عنوان آخرین برنامه ی همایش در این روز برگزار شد. که می توانید ویدئوی این میزگرد را دریافت کنید. دریافت ویدئو