دفترچه ی همایش

دفترچه ی دومین همایش مرزهای علوم ریاضی در بخش های زیر تهیه شده است:

  1. برنامه ی زمانی همایش
  2. برنامه ی زمانی درس های کوتاه
  3. میزگرد همایش
  4. چکیده ی سخنرانی ها
  5. چکیده ی درسهای کوتاه
  6. نقشه ی دانشگاه

دریافت دفترچه ی همایش